Home          Valavu system        Ceremonies        உருத்திராக்கம்-Benefits of Rudraksh      Saivaite Rules

 

 

 

Shiva the Ultimate Designer God, the Stylish God, the Dancer God, the Joyful God

Only God to have the following specialties ... Description
Only God to eat Poison to safeguard the Devars நஞ்சுண்ட கண்டன்
Only God to carrying River Ganga on head கங்கை மணவாளா
Only God to wears the crescent moon on his hair locks பித்தா பிறை சூடி
Only God to Matted hair locks சடையாய் எனுமால்
Only God to use "vidai" or bull or nandhi as vehicle விடையாய் எனுமால்
Only God to kill Elephant and wear its skin as dress
கரியின் தோலை உரித்த
see related site http://www.indiaprofile.com/religion-culture/shiva.htm
சிவன் வாரணாசியில் ஒரு கஜஸுரனை வதம் செய்தார். அவனுடைய வேண்டுகோளினால் அவனுடைய தோலை உடுத்திக் கொண்டார்.
Only God to wear Deer skin as seat / lower dress  
Only God to wear Leopard / Tiger skin to wear as lower dress  
Only God to snake as Belt 6000 years ago  
Only God to wear Coral Sangu on the female side of his part as ear ring சங்க வெண் குழைக் காது
Only God to wear "Kundalam" on the male side of his part as ear ring தோடுடைய செவியன்
Only God to have Third Eye, the eye of Wisdom  
Only God to very much like SAMA VEDHAM சாம வேதம் பெரிதுகப்பானை
Only God to like taking bath in the "panchakavyams" [from cow] பாலோடும் ஆன் அஞ்சும்
Only God to kill Manmathan, Iravanan  
Only God to live ever in Mount Everest, the Meru  
Only God to Dance the celestial dance, the Urththva Thaandavam  
Only God to wear human skulls, bones as ornaments
மண்டை ஓடும், எலும்புகளும் கொண்ட மாலையை ஏன் அணிந்திருக்கிறார் ?
சிவபெருமான எங்கும் நிறைந்தவர் என்றும், காலத்தை கடந்தவர் என்பதையும் குறிக்கிறது.
Only God to live in the Cremation Grounds சுடலை ஆண்டி
Only God to wear the Ashes all over his body சுடலைப் பொடி பூசி
Only God to reside in the -70 C Kayilaayam, the mount Everest or Meru Malai  
Only god to do lot of Thiru vilaiyadal or the holy pranks  
Only God to like and live in the Cemetery where human bodies are cremated  
Only God to wear the cremated people's ashes on his forehead as a mark to tell the people, that we are all born to die, so live with abandon, freedom.  
Only God to get Corporal punishment from a human [caned by Pandiya King]  
Only God to like and drink the "bhang" an intoxicating drink made from a herbal / medicinal plant in north india, whose leaves also has 3 divisions which looks like his soolam  
Only God to give 50% reservation on his body to his wife Parvathi so that to show the world that Shiva+Shakthi are important forces on Earth Even 30% reservation for women in our parliament is still a pipe dream
Only God to form as a "Ali" or "9" or "6" or Eunuch [as he is half man and half woman]. So shiva is worshipped as a Supreme God by the Eunuchs of India. Many people ridicule the Eunuchs, it is Shiva who helped them
Only God like to be in YOGA posture all the time, meditating for the betterment of the world. This Yoga is as old as the God himself.  
Only God to do 3 jobs like Creation, Care & Destruction of all living and non living materials of the universe.  
Only God to show "Viswaroopam" - to attain giant height, the starting of his head and the end of his legs could not be found by the lesser gods Brahma and the Vishnu.  
Only God to have "Shiva Ganangkal", "Devils" as his devotees  
Only God to go for begging on a "Brahma Kapalam" - the human skull  
Only God to have Trishul - the 3 tipped weapon ஸத்வம், ரஜஸ், தமஸ் என்னும் மூன்று குணங்களைக் குறிக்கும்
Only God to be easily satisfied by even small love from the bhaktha's Ashutosh

நாகங்களை ஆபரணங்களாக அணிந்திருப்பதும், த்ரிசூலம், மான், நெருப்பு, உடுக்கை ஆகியவற்றை ஆயுதங்களாக கொண்டிருப்பதும் ஏன் ?
பித்ரு வனத்தில் ப்ராம்மணர்கள் யாகம் செய்யும் போது ஒரு அழகான துணியில்லாத ஒரு பிச்சைக்காரனைப் பார்த்து, அவர்கள் மனைவிகள், அவருடைய செல்வதைப் பார்த்து கோபம் கொண்டார்கள். அவர்கள் மான், மழு, உடுக்கை, நாகம் எல்லாவற்றையும் மந்திரம் செய்து அந்த பிச்சைக்காரன் மேல் ஏவினார்கள். அந்த பிச்சைக்காரன், சிவனாகையால் அவர் அதை தன் ஆயுதங்களாக தன் கையில் ஏந்திக் கொண்டார் ப்ராம்மணர்களிடமிருந்து விடுபட்ட குள்ள பூதகணங்கள் (சிவனைச் சுற்றி ) அந்த  பிச்சைக்காரனைச் சுற்றி நடனமாட ஆரம்பித்தார்கள். அப்போது அபஸ்மார என்ற அஸுரனை தன் காலில் கீழே போட்டு அடக்கினார். அப்போது தான் ப்ராம்மணர்கள் அவர் சங்கரன் என்று அறிந்து அவரை வழிபட்டார்கள்.

வாசுகியை நாணாகவும்,இமயத்தை வில்லாகவும் கொண்டு திரிபுரத்தை எரித்தான் என்றும், கொன்றை மாலையைத் தரித்தவன்  
சங்கநாதன் என்று விஷ்ணுவையும், சட்டநாதன் என்று சிவத்தையும் சூட்சுமப் பெயரில் குறிப்பிடுவார்கள்.சட்டநாத ரூபம் அகந்தையை அடக்கவல்லது. பணிவைத் தந்து பரந்த நோக்கை உருவாக்குவது. http://chithargal.blogspot.com/
சதுரப் பெருமான்
சதுரம் என்றால் நான்கு மூலைகள் கொண்டது.
அது போல நான் மறைகளுக்கு தலைவன் சிவன்
சதுரம் மறைதான்

ஐந்து செயல்களான (1) ஸ்ருஷ்டி (ஆக்கல்) என்பதை அவரது கையில் உள்ள உடுக்கை குறிக்கின்றது. (2) ஸ்திதி (காத்தல்) என்பதை மேல் எழும்பியுள்ள அவரது கைகள் காட்டுகின்றது. (3) ஸம்ஹாரம் (அழித்தல்) என்பது அவரது உடல் முழுவதும் தவழ்ந்திருக்கின்ற அரவங்கள் உணர்த்துகின்றது. (4) திரோபாவம் என்னும் அஞ்ஞான இருளினை போக்குவது போல் அவரது கலைந்த ஜடாமுடி காணப்படுகின்றது (5) அனுக்ரஹம் என்பது அவரது தூக்கிய பாதமும், கீழாக அமைந்துள்ள கைகளும் குறிக்கின்றன. நடராஜரைச் சுற்றி சுழன்று கொண்டிருந்த தீ ஜ்வாலைகள் ப்ரணவத்தையும், அவரது பூர்ணத்தவத்தையும் குறிக்கின்றது

PHALLUS Worship, Linga Worship, Story of Shiva and Rishi Patnis, Shiva : Seducer
லிங்க வழிபாடு ஏன்?  சிவனும் ரிஷி பத்தினிகளும் , லிங்கம் மற்றும் யோனி

This is really one of the central myths of the Hindu  religion. In a Puranic version, God Siva seduced six of the wives of the absent Seven Sages in their Himalayan
hermitage. The Sages cursed Siva’s phallus to fall down. The phallus started to burn the world and stopped only when the Sages placed it on a vulva-shaped platform
and worshipped it with cooling water-libations. This is how the cult of Siva’s linga or phallus originated. Siva, one of the greatest gods of Hinduism, has mostly the phallus as his cult icon since the earliest historical times. Siva’s Vedic predecessor Rudra is thought to be of non-Aryan origin. In Vedic texts, Rudra is euphemistically called Siva
‘benign’, and equated with the Fire god Agni as is Siva in the Pleiades myth.
அம்மி மிதித்து அருந்ததி பார்த்தல்
In Old Tamil texts, vaTa-miin is a symbol of marital fidelity and this star is pointed out to the bride as an object of emulation during the wedding. Originally vaTa-miin probably denoted the pole star, which in the third millennium was the nearby star Thuban. The pole star is the ‘immobile’ centre of the rotating heavens, and called in Sanskrit dhruva, ‘fixed, firm, immovable, constant’. It is a fitting symbol of firm
fidelity, and indeed in Vedic marriage ritual the pole star is pointed out to the bride as a model in addition to Arundhatii.